آموزش و منابع انسانی

  • سوالات و مقررات هوانوردى

    ۱- آیا آموزش اولیه و تایپ مهمانداری باید در مراکز آموزش ATO برگزار شود؟ جواب الف- برابر بند ORA.ATO.100 از الزامات CAO.IRI Aircrew مرکز آموزش ATO صرفا جهت آموزش خلبانی می باشد. لذا آموزش مهمانداری…

  • انواع عملیات هوانوردی

    کن نیوز|مقررات هوانوردی در مقررات بین المللی از جمله EASA Part M انواع عملیات وسیله پرنده را اینگونه توضیح داده است: عملیات وسیله پرنده به دو دسته COM (بازرگانی) و NON COM (غیر بازرگانی) تقسیم…