هوانوردی عمومی

  • شجاع ترین خلبان دنیا کیست؟

    خلبان ایرباس ٣٢٠ یو اس ایرویز، همچنان در صدر شجاعترین خلبانان دنیا قرار دارد. در این رده بندى خلبانانى که توانسته اند جان مسافران یک پرواز را در شرایط دشوار اضطرارى نجات دهند قرار دارند…

12