وزارت راه و شهرسازی

  • در رثای حمید هواپیمایی ایران

    کن نیوز| در حالی که دیشب را به همراه جمعی از اهالی صنعت تا دیر وقت در فکر راهبردهای تدبیر پایه، برای تقویت سازمان هواپیمایی کشوری و به امید روزهای بهتر برای صنعت به سر بردیم،…